: Απόφαση Ο.Ε. για τη χρονική παράταση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων 2021 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.