Απόφαση για εξουσιοδότηση Δημάρχου για τακτοποίηση λογαριασμών Πάγιας Προκαταβολής