Απόφαση ΔΣ για την έκδοση έναντι φορολογικών καταλόγων ύδρευσης – αποχέτευσης