Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα και τίτλο « Καθαρισμός ρεμάτων και έλεγχος δικτύων ύδρευσης προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις »