Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα και τίτλο « Καθαρισμός φρεατίων Δεσκάτης και Τοπικών Κοινοτήτων »