Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα και τίτλο «Καθαρισμός χόρτων αγροτικού οδικού δικτύου – αποκατάσταση χώρων και αποψίλωση χόρτων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης »