Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα και τίτλο « Καθαρισμός αποψίλωση χόρτων κοινόχρηστων χώρων»