Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα και τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού παιδικών χαρών και πάρκων αναψυχής »