Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον επανακαθορισμό των εξόδων παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006) σύμφωνα με την ΚΥΑ 42188/08-07-2018 ( ΦΕΚ 470/20-08-2018 τεύχος ΥΟΔΔ )