Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης