Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφής του έργου « Ύδρευση Δεσκάτης ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού )»