ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ