ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ