ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2016