ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ