Απόφαση δημάρχου για την προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος