Απόφαση Δημάρχου για την μελέτη «Μελέτες στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων»