Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση του έργου εργασίες ανακαίνισης κτιρίου ΚΕΓΕ