Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας : Προμήθεια μπασκετών σχολικού τύπου