ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ