Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης προμήθειας για το έργο: Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών