ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 99/2022 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021