ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 344/2015 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ