ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -101- ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ προϋπολογισμού 4.650,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.