ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ.