ΑΠΟΦΑΣΗ 470/215 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ