ΑΠΟΦΑΣΗ 238-21 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022