ΑΠΟΦΑΣΗ 237-21 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2022