ΑΠΟΦΑΣΗ 220-2023 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2024