ΑΠΟΦΑΣΗ 202-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2023