ΑΠΟΦΑΣΗ 197-23 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΜΑΠ 2024