ΑΠΟΦΑΣΗ 195-23 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.