ΑΠΟΦΑΣΗ 194-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2023