ΑΠΟΦΑΣΗ 184-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023