ΑΠΟΦΑΣΗ 182-22 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ