ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016 ΧΕΠ: Α/442,Α/443,Α/444,Α/445,Β/116,Α/454,Α/465,Α/469,Α/447,Α/430,Β/121