ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ (Διαφορά),ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016 ΧΕΠ: Β/113,Α/444,Β/106,Α/438,Α/440,Α/443,Α/451,Α/445,Α/467,Β/112