ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΕΠ: Α/377,Α/376,Α/375