ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ (Διαφορά),ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ (Διαφορά),ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016 ΧΕΠ: Α/8,Α/24,Α/25,Α/27,Α/29,Α/36