ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ (Διαφορά),ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ (Διαφορά) ΧΕΠ: Α/69,Α/71,Α/101,Β/19,Α/112,Α/114,Β/26,Β/27,Β/29,Α/84,Α/141