ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΑΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΕΠ: Α/29