ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Α/487,Α/512,Α/518,Α/533,Α/534,Α/536,Α/537,Α/538,Α/539,Α/540,Α/549,Α/550,Β/117,Β/118,Β/120,Β/122,Β/133,Β/130,Β/131,Α/513,Α/519,Α/586