ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (αρθ.29 ν,3986/2011),ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΜΤΣ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργαζομένου),ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ(εργοδότη),Μ.Τ.Π.Υ ΜΕΤΟΧΩΝ,Μ.Τ.Π.Υ. 2% ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ,ΟΓΑ υπερ Χαρτοσήμου,Χαρτόσημο 1%,ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.,ΣΥ.ΠΤΥ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,ΣΥΝ.ΔΗΜ (Κ.0824),ΣΥΝ.ΔΗΜ (Κ.0824)ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧ(ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ),ΤΕΑΔΥ