Απόδοση εξόδων δικαιωμάτων υπέρ του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για λήψη δανείου.