Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 62489/ 29-09-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εργασίες Βελτίωσης – Ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δεσκάτης», π/υ 600.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και τρόπος εκτέλεσης των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης.