Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 3211 / 10-08-2022 2ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και τρόπος εκτέλεσης των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης.