Αποδοχή των όρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 01 (Α.Π.163/24/01/23, α/α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241) και της 1ης τροποποίησης αυτής, με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», του Ε.Π. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», του Άξονα Προτεραιότητας: 1 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την αίτηση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δεσκάτης» με προϋπολογισμό 210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με ΑΔΑ: ΨΥΕ946ΜΠΥΓ-Ζ9Ι στο Πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου της Πρότασης.