Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 171 / 17-01-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», π/υ 166.642,40 Ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικον. Έτους 2020.