Αποδοχή της χρηματοδότησης του Υποέργου με Α/Α:2 και π/υ: 1.630.000,00 (με ΦΠΑ 24%) και των όρων της με αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6383/01-07-2019 απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης» ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έγκριση της 01/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του Υποέργου της εργολαβίας.