Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αριθμ. πρωτ. 4129 / 29-09-2022 απόφασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» π/υ 500.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α) 2014-2020 και τρόπος εκτέλεσης του έργου.